Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định số 2154/QĐ-KHXH ngày 17/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 2309/QDD-KHXH ngày 30/12/2014) (17/10/2016)

Quyết định số 2154/QĐ-KHXH ngày 17/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 2309/QDD-KHXH ngày 30/12/2014)

Nghị định 145 (13/05/2015)

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (06/05/2015)

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với các đơn vị và cá nhân thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (06/05/2015)

Quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với các đơn vị và cá nhân thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (27/01/2015)

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội” (27/01/2015)

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội”

nghị định 65 (28/10/2014)

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013

nghị định 42 (28/10/2014)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 (28/10/2014)

Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định 39 (28/10/2014)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Các tin đã đưa ngày: