Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định số 2154/QĐ-KHXH ngày 17/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 2309/QDD-KHXH ngày 30/12/2014)

17/10/2016

Quyết định số 2154/QĐ-KHXH ngày 17/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 2309/QDD-KHXH ngày 30/12/2014)

Các tin đã đưa ngày: