Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định số 2312/QĐ-KHXH ngày 14/11/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 990/QĐ-KHXH ngày 31/5/2016)

14/11/2016

Quyết định số 2312/QĐ-KHXH ngày 14/11/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 990/QĐ-KHXH ngày 31/5/2016)

Các tin đã đưa ngày: