Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định số 2376/QĐ-KHXH ngày 23/11/2016 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

23/11/2016

Quyết định số 2376/QĐ-KHXH ngày 23/11/2016 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: