Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2019

10/03/2021

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

--------------

Số: 1819/QĐ-KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1780/QĐ-KHXH ngày 23/8/2016 của Chủ tịch Viện ban hành Quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; Quyết định số 1739/QĐ-KHXH ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Viện ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”; Quyết định số 2343/QĐ-KHXH ngày 21/12/2018 của Chủ tịch Viện ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Quyết định số 2344/QĐ-KHXH ngày 21/12/2018 của Chủ tịch Viện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm;

- Lưu: VT, TCCB.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Nhật Quang

 

 

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ban hành kèm theo Quyết định s: 1819/QĐ-KHXH ngày 21 tháng 11 năm 2019

của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng kỷ niệm chương; thẩm quyền quyết định khen thưởng, trao tặng; tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trình tự, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quản lý về công tác thi đua, khen thưởng; mẫu bằng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; quỹ thi đua, khen thưởng, quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm và cá nhân ngoài Viện Hàn lâm có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển Viện Hàn lâm (sau đây gọi tắt là cá nhân).

2. Tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm và các cơ quan, tổ chức ngoài Viện Hàn lâm có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển Viện Hàn lâm (sau đây gọi tắt là tập thể).

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng

1. Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

2. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Đối với lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

3. Đối với cá nhân trong một năm chỉ đề nghị một trong hai Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Viện Hàn lâm hoặc Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm (trừ khen thưởng đột xuất).

4. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, khi xét khen thưởng thường xuyên sẽ căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

5. Một hình thức khen thưởng có thể được tặng nhiều lần cho một đối tượng với các thành tích khác nhau.

Điều 4. Hình thức tổ chức phong trào thi đua

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của đơn vị. Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một đơn vị hoặc giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng.

Thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được tổ chức ký kết giao ước thi đua. Kết thúc năm công tác, thủ trưởng đơn vị tổ chức tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua.

2. Thi đua theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.

Điều 5. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua; trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải khoa học, phù hợp với thực tế của đơn vị, tổ chức và có tính khả thi.

2. Căn cứ đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua để đề ra nội dung, hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp. Coi trọng việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của công chức, viên chức và người lao động.

3. Triển khai các biện pháp tổ chức vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào thi đua và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức chỉ đạo điểm để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua

1. Chủ tịch Viện Hàn lâm tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn Viện Hàn lâm.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm phát động và chỉ đạo phong trào thi đua trong đơn vị do mình quản lý. Cụ thể:

a) Căn cứ nội dung thi đua do Chủ tịch Viện Hàn lâm phát động, tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai thực hiện.

b) Hàng năm tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua theo quy định.

3. Đơn vị làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có hiệu quả.

 

Chương II

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

 CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

Mục 1

 DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 7. Các danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân, bao gồm:

a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” (Viện Hàn lâm).

d) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Đối với tập thể, bao gồm:

a) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

b) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

c) Danh hiệu “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm”.

d) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”.

 

Mục 2

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 8. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét một lần/năm vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị.

c) Có tinh thần tự lực, tự cường; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp; có đạo đức, lối sống lành mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua;

d) Tích cực học tập lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí công tác đang đảm nhiệm.

2. Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

 4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

5. Cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

6. Không xét tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Điều 9. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” xét một lần/năm vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị. Tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không vượt quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và được xét cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu

a) Được công nhận đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia hoặc làm chủ nhiệm đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học đánh giá hoàn thành đúng hạn với kết quả đạt loại khá trở lên.

- Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế hoặc có ít nhất 01 bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế hoặc có ít nhất 02 bài được công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn.  

2. Đối với cá nhân làm công tác hành chính, nghiệp vụ và phục vụ nghiên cứu

a) Được công nhận đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có giải pháp quản lý.

- Có giải pháp công tác.

- Có giải pháp kỹ thuật.

- Có giải pháp tác nghiệp.

- Có giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

Các giải pháp nêu trên để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được đơn vị công nhận.

- Tham gia soạn thảo các văn bản quản lý của Viện Hàn lâm (đã được ban hành).

3. Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 điều này.

b) Tập thể được giao lãnh đạo phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

d) Có năng lực tập hợp, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Điều 10. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ” xét một lần/năm vào dịp tổng kết công tác năm của Viện Hàn lâm cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (kể cả năm đang xét).

2. Cá nhân đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp Viện Hàn lâm.

 Điều 11. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

Cá nhân được đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các cá nhân có 2 lần liên tục đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”.

2. Có giải pháp kỹ thuật; giải pháp quản lý; giải pháp công tác; giải pháp tác nghiệp; giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét, công nhận.

3. Cá nhân đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp Viện Hàn lâm.

Điều 12. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” xét một lần/năm vào dịp tổng kết công tác năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao (đối với các đơn vị nghiên cứu: 100% cán bộ nghiên cứu thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp được Hội đồng khoa học đánh giá hoàn thành đúng hạn và kết quả từ đạt trở lên).

2. Tham gia 100% các phong trào thi đua do Viện Hàn lâm phát động.

3. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Điều 13. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xét một lần/năm vào dịp tổng kết  công tác năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đối với các đơn vị nghiên cứu: 100% viên chức nghiên cứu thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp được Hội đồng khoa học đánh giá hoàn thành đúng hạn, trong đó có trên 30% kết quả từ khá trở lên; đối với tập thể Tạp chí thì xét căn cứ theo kết quả thi đua của Phòng Biên tập - Trị sự bên cạnh tiêu chuẩn phát hành đủ số/năm theo quy định).

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

d) Có cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

đ) Tổ chức triển khai có hiệu quả và thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào do Viện Hàn lâm tổ chức, phát động.

2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được lựa chọn không quá 60% tổng số tập thể đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị (không tính tỉ lệ % đối với tập thể cấp vụ, viện và tương đương).

Điều 14. Danh hiệu “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm

Danh hiệu “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm” xét một lần/năm cho các tập thể cấp vụ, viện và tương đương vào dịp tổng kết công tác năm thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối thi đua của Viện Hàn lâm, đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

2. Hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (đối với các đơn vị nghiên cứu: 100% viên chức nghiên cứu thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp được Hội đồng khoa học đánh giá hoàn thành đúng hạn, trong đó có trên 50% kết quả từ khá trở lên; đối với tập thể Tạp chí thì xét căn cứ theo kết quả thi đua của Phòng Biên tập - Trị sự bên cạnh tiêu chuẩn phát hành đủ số/năm theo quy định).

3. Có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm học tập.

4. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 15. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” xét một lần/năm vào dịp tổng kết công tác năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số những đơn vị được tặng “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm” hoặc tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết từ 5 năm trở lên.

b) Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

2. Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số các đơn vị đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm”.

Chương III

HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 16. Các loại hình khen thưởng

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển Viện Hàn lâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp trình khen thưởng căn cứ theo quy định xem xét, đánh giá, công nhận.

2. Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Thủ trưởng các đơn vị phát động.

3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất.

Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm.

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

5. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển Viện Hàn lâm và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Điều 17. Khen thưởng cấp Nhà nước

1. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

b) Huân Chương Sao vàng.

c) Huân chương Hồ Chí Minh.

d) Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

e) Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

g) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với tập thể

a) Danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

b) Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

c) Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chuẩn khen thưởng cấp Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Điều 18. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội” được tặng một lần cho cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đối với cá nhân đã và đang công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có thời gian công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm như sau:

- Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ/viện và tương đương: từ 15 năm trở lên đối với nam và 10 năm trở lên đối với nữ.

- Cá nhân giữ chức lãnh đạo cấp vụ/viện và tương đương: từ 05 năm trở lên.

- Cá nhân đạt một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau thì được giảm thời gian xét tặng theo điểm a, khoản 1 Điều này (chỉ áp dụng giảm 01 lần và giảm ở mức cao nhất): Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm thì mỗi năm đạt danh hiệu được quy đổi thành 1 năm để tính thời gian xét tặng; Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì mỗi năm đạt danh hiệu được quy đổi thành 2 năm để tính thời gian xét tặng.

- Không tính thời gian xét tặng Kỷ niệm chương đối với các trường hợp sau: Cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm qua các thời kỳ; Cá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua như Huân chương các loại, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

b) Đối với cá nhân ngoài Viện Hàn lâm đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm.

- Cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm.

- Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho Viện Hàn lâm được các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm xác nhận.

- Cá nhân có công lao đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Viện Hàn lâm với các nước và các tổ chức quốc tế.

2. Cá nhân được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian để xét tặng.

3. Cá nhân có đủ thời gian công tác quy định nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng.

4. Cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ việc mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì chưa đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

5. Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng.

Điều 19. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm

1. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm được xét tặng thường xuyên hàng năm cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2 năm liên tục (kể cả năm đang xét).

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua của Viện Hàn lâm.

c) Lập được nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Viện Hàn lâm.

d) Là chủ nhiệm chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ bảo vệ đúng hạn được Hội đồng khoa học cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá, xếp loại xuất sắc.

2. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm được xét tặng thường xuyên hàng năm cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 2 năm liên tục (kể cả năm đang xét).

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua của Viện Hàn lâm.

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Viện Hàn lâm.

3. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm được xét, tặng cho tập thể có quá trình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm được xét tặng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị tròn 5 năm, chẵn 10 năm.

4. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm được xét, tặng cho tập thể, cá nhân ngoài Viện Hàn lâm có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

5. Các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Thi đua, khen thưởng (viết tắt Hội đồng TĐKT) Viện Hàn lâm.

Điều 20. Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân, tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích được bình xét trong các phong trào thi đua của đơn vị.

- Lập thành tích đột xuất.

2. Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, thành tích đột xuất do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định.

 

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TRAO TẶNG; TỔ CHỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG;

 TRÌNH TỰ VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT, TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Mục 1

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG;

THẨM QUYỀN TRAO TẶNG

Điều 21. Thẩm quyền quyết định khen thưởng

1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm (có tài khoản, con dấu riêng, có tư cách pháp nhân) xem xét,  quyết định tặng thưởng các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo đề nghị của Hội đồng TĐKT cơ sở.

2. Chủ tịch Viện Hàn lâm ủy quyền cho Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét quyết định tặng thưởng các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen đối với các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

3. Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét, quyết định tặng thưởng các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với các Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm”, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho tập thể, cá nhân và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học xã hội”.

Điều 22. Thẩm quyền trao tặng

1. Đối với hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của Chủ tịch nước và của Thủ tướng Chính phủ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, hoặc trong trường hợp đặc biệt Chủ tịch Viện Hàn lâm ủy quyền trao tặng.

2. Đối với các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của Chủ tịch Viện Hàn lâm: Chủ tịch Viện Hàn lâm ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị trao tặng cho tập thể, cá nhân của đơn vị mình tại cuộc họp toàn thể đơn vị hoặc hội nghị sơ kết, tổng kết công tác. Trước khi tổ chức, đơn vị thông báo cho Ban Tổ chức - Cán bộ biết để phối hợp.

3. Đối với các hình thức khen thưởng cho cá nhân người nước ngoài: Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm thực hiện trao tặng.

4. Đối với “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khoa học xã hội”, Kỷ niệm chương của các Bộ, ngành khác: Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc trao tặng.

5. Đối với các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua do Bộ, Ban ngành khác tặng cho tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm: Thủ trưởng đơn vị chủ động xin ý kiến cơ quan ra quyết định trao tặng để tổ chức trao tặng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được khen thưởng.

6. Các trường hợp khác do Chủ tịch Viện xem xét, quyết định.

Mục 2

TỔ CHỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA

VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 23. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởngdanh hiệu thi đua

1. Yêu cầu

a) Việc tổ chức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua phải bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; có ý nghĩa tôn vinh sự kiện, tôn vinh tập thể và cá nhân.

b) Việc tổ chức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua phải mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

c) Thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc trong lễ trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc

a) Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua mà kết hợp tổ chức tại hội nghị sơ kết, tổng kết công tác năm, đại hội thi đua yêu nước, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập của Viện Hàn lâm, của đơn vị (trừ trường hợp trao tặng hình thức khen thưởng đối với thành tích xuất sắc đột xuất, khen thưởng thành tích kháng chiến).

b) Chỉ công bố, trao tặng và đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen thưởng.

c) Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác.

d) Đại diện lãnh đạo tập thể được khen thưởng trực tiếp đón nhận quyết định khen thưởng, hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua của tập thể. Cá nhân được khen thưởng trực tiếp đón nhận quyết định khen thưởng, hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.Trường hợp truy tặng, đại diện gia đình của người được truy tặng nhận thay.

đ) Trao tặng hình thức khen thưởng trước, danh hiệu thi đua sau; trao tặng từ hình thức khen thưởng cao đến hình thức khen thưởng thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen thưởng thì trao tặng cho tập thể trước, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau. Trong trường hợp số lượng tập thể, cá nhân được trao tặng nhiều thì tổ chức từng đợt; quy định số thứ tự và vị trí cho từng người trên lễ đài hoặc sân khấu để trao đúng người, tránh nhầm lẫn, lộn xộn khi trao tặng.      

e) Trong khi công bố, trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, người không có trách nhiệm không tặng hoa, quay phim, chụp hình trên lễ đài.

Điều 24. Xin ý kiến tổ chức

Sau khi có quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị có tờ trình về tổ chức đón nhận (kết hợp với tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác năm, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến) trình Chủ tịch Viện Hàn lâm (qua Ban Tổ chức - Cán bộ). Sau khi có ý kiến nhất trí của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn các đơn vị tổ chức lễ trao tặng, đón nhận.

Điều 25. Hình thức tổ chức buổi lễ

1.  Trang trí buổi lễ trong Hội trường

a) Treo Quốc kỳ hoặc Quốc kỳ và Đảng kỳ về phía bên trái của lễ đài; Quốc kỳ ở bên phải, Đảng kỳ ở bên trái (nhìn từ phía dưới nhìn lên).

b) Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới Quốc kỳ hoặc phía dưới Quốc kỳ và Đảng kỳ.Trường hợp Cờ được treo trên cột thì tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ (nhìn từ phía dưới nhìn lên).

c) Tiêu đề của buổi lễ được thể hiện bằng kiểu chữ Times New Roman trên nền phông về phía bên phải của lễ đài. Nếu kết hợp trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua phải ghi đầy đủ tên hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua cao nhất được đón nhận.

d) Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Hồ Chí Minh; lẵng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được đặt ở vị trí trang trọng; không đặt nhiều hoa, cây cảnh trên lễ đài.

đ) Khẩu hiệu của buổi lễ được treo ở vị trí nổi bật, phù hợp với không gian hội trường. Nội dung khẩu hiệu do Ban tổ chức quyết định.

e) Bên ngoài hội trường treo Quốc kỳ ở vị trí trang trọng, cờ trang trí, băng khẩu hiệu, tạo cảnh quan phù hợp với buổi lễ.

f) Khách mời được bố trí ngồi theo thứ tự từ giữa ra hai bên, từ phía trước ra phía sau.

2. Khách mời

a) Tùy tính chất, quy mô buổi lễ, Ban tổ chức mời khách trong phạm vi phù hợp với mục đích, yêu cầu buổi lễ; tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém; hạn chế mời nhiều khách từ các địa phương về Trung ương.

b) Trường hợp khách mời là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm để Chủ tịch Viện Hàn lâm gửi giấy mời.

3. Trang phục

a) Trang phục của thành viên Ban tổ chức, đại biểu, khách mời, cán bộ công chức, viên chức và người lao động dự lễ đảm bảo lịch sự, phù hợp với lễ phục  truyền thống.

b) Không dùng phù hiệu, nơ, hoa cài ngực. Chỉ sử dụng phù hiệu đối với thành viên Ban tổ chức.

4. Biểu diễn nghệ thuật

Trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật thì chương trình phải phù hợp với nội dung buổi lễ; thời gian biểu diễn không quá 30 phút và phải được ghi rõ trong giấy mời.

Điều 26. Trình tự tiến hành lễ trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua

1. Thông báo chương trình buổi lễ.

2. Lễ chào cờ, đại biểu dự lễ hát Quốc ca.

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu ngắn gọn, trang trọng.

4. Trình bày diễn văn hoặc báo cáo: Chỉ “kính thưa họ tên và chức danh” Lãnh đạo có chức vụ cao nhất ở Trung ương và các bộ, ban, ngành.

5. Công bố quyết định khen thưởng, trao tặng hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.

6. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên hoặc đại diện khách mời.

7. Phát biểu cảm ơn của người đứng đầu đơn vị tổ chức.

8. Kết thúc buổi lễ.

Điều 27. Nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng

1. Công bố quyết định khen thưởng

a) Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ hoặc đại diện đơn vị tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị công bố toàn văn quyết định khen thưởng.

b) Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước

Khen thưởng đối với tập thể: Trước khi công bố, người công bố mời Đội cờ truyền thống (nếu có), đại diện cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo đoàn thể của tập thể hoặc đại diện các thế hệ lãnh đạo của tập thể được khen thưởng lên lễ đài để nghe công bố quyết định và đón nhận khen thưởng;

Khen thưởng đối với cá nhân: Trước khi công bố, người công bố mời cá nhân có tên trong quyết định lên lễ đài để nghe công bố quyết định và đón nhận khen thưởng.

c) Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Viện Hàn lâm: Công bố xong quyết định, người công bố mời đại diện lãnh đạo của tập thể (hoặc cá nhân) có tên trong quyết định khen thưởng lên lễ đài để đón nhận hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.

2. Trao tặng

a) Người trao là đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm tham dự buổi lễ; người trao tặng đứng ở vị trí trung tâm của lễ đài.

b) Trao theo thứ tự gắn Huân chương trước, sau đó trao Bằng khen.

c) Đối với tập thể có Cờ truyền thống: Người trao Bằng gắn Huân chương lên góc cao Cờ truyền thống. Vị trí gắn Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu) trên Cờ truyền thống được thực hiện theo thứ tự hạng từ cao xuống thấp.

d) Đối với tập thể không có Cờ truyền thống: Người trao trao Bằng có gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên góc cao bên trái của Bằng.

đ) Trao tặng cho cá nhân: Người trao tặng gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên phía trái ngực áo người đón nhận, sau đó trao Bằng. Vị trí gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) trên ngực áo được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp.

e) Truy tặng: Người trao trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) cho đại diện gia đình cá nhân được truy tặng.

3. Đón nhận

a) Đón nhận các hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước ký quyết định: Người đón nhận khen thưởng đứng nghiêm theo hàng ngang tại vị trí trung tâm trên lễ đài nghe công bố Quyết định và đón nhận khen thưởng.

b) Đón nhận các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm ký Quyết định: Người đón nhận khen thưởng được mời lên vị trí trung tâm của lễ đài để đón nhận.

c) Khi đón nhận Bằng (hoặc Cờ), người đón nhận khen thưởng nâng Bằng hoặc Cờ cao ngang ngực, giữ nguyên tư thế cho đến khi rời khỏi lễ đài.

d) Trong trường hợp cần thiết, đại diện tập thể (cá nhân) được khen thưởng phát biểu ý kiến sau khi đón nhận khen thưởng.

4. Người phục vụ nghi thức trao

a) Trang phục

- Nữ: Áo dài truyền thống.

- Nam: Comple, thắt cà vạt hoặc áo sơ mi dài tay, thắt cà vạt.

b) Không quay lưng về phía người dự; đứng phía sau, bên phải người trao tặng khi đưa Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu, Bằng, Cờ) cho người trao.

c) Đặt Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu, Kỷ niệm chương, Bằng) trong khay phủ vải đỏ; đưa Cờ bằng hai tay cho người trao; Bằng phải được lồng trong khung.

5. Lưu ý

Không tổ chức trao tặng cho tập thể, cá nhân Bằng khen, Huân, Huy chương không có khung; chỉ tổ chức trao trực tiếp cho tập thể và cá nhân; không nhận thay (trừ trường hợp truy tặng).

Mục 3

TRÌNH TỰ VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT, TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 28. Trình tự đề nghị xét, tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Các bộ phận, phòng, trung tâm và tương đương họp, xét đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

2. Hội nghị công chức, viên chức và người lao động họp đề nghị xét khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với các danh hiệu “Lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân (Hội nghị công chức, viên chức và người lao động được tổ chức hợp lệ khi có 2/3 tổng số công chức, viên chức và người lao động của đơn vị có mặt. Quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% số phiếu đồng ý, hợp lệ).

3. Hội đồng TĐKT của đơn vị họp xét khen thưởng, thống nhất đề nghị Thủ trưởng đơn vị quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định.

4. Căn cứ đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, Hội đồng TĐKT Viện Hàn lâm họp xét khen thưởng, thống nhất đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định.

Điều 29. Hồ sơ đăng ký thi đua và đề nghị xét khen thưởng

1. Hồ sơ đăng ký thi đua

a) Kế hoạch phát động thi đua của đơn vị.

b) Hồ sơ đăng ký thi đua (theo biểu mẫu số 1a, 1b, 1c) quy định tại phụ lục kèm theo Quy chế này.

Hồ sơ đăng ký thi đua gửi về Viện Hàn lâm (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 15/3 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

2. Đối với các trường hợp đề nghị xét, khen thưởng thường xuyên hàng năm, hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (theo mẫu 2 ban hành kèm theo Quy chế này).

b) Biên bản họp Hội nghị công chức, viên chức và người lao động (theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Quy chế này).

c) Biên bản họp Hội đồng TĐKT của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm (theo mẫu 4 ban hành kèm theo Quy chế này).

d) Báo cáo thành tích của cá nhân đối với Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm (theo mẫu 5 ban hành kèm theo Quy chế này).

đ) Báo cáo thành tích của tập thể đối với “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Viện Hàn lâm”, “Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm” (theo mẫu 6 ban hành kèm theo Quy chế này).

e) Bản sao Quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân của đơn vị.

Trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học; tập thể nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị; tập thể, cá nhân ngoài Viện Hàn lâm có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm: Hồ sơ gồm điểm a, c, d, đ khoản 2, Điều 29 Quy chế này.

3. Đối với các trường hợp đề nghị xét, khen thưởng cấp Nhà nước, hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (theo mẫu 2 ban hành kèm theo Quy chế này).

b) Biên bản họp Hội đồng TĐKT của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm (theo mẫu 4 ban hành kèm theo Quy chế này).

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

4. Đối với các trường hợp đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu 7, 8 ban hành kèm theo Quy chế này).

b) Biên bản họp Hội đồng TĐKT của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm (theo mẫu 4 ban hành kèm theo Quy chế này).

c) Báo cáo thành tích của cá nhân (theo biểu mẫu số 9, 10 ban hành kèm theo Quy chế này).

5. Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng khác, hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng (theo mẫu 2 ban hành kèm theo Quy chế này).

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (theo mẫu 11 ban hành kèm theo Quy chế này).

Điều 30. Thời gian nhận hồ sơ, xét khen thưởng và thông báo kết quả

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Viện Hàn lâm (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) kèm bản điện tử gửi vào emai: thiduakhenthuongtccb@gmail.com.

a) Đối với khen thưởng thường xuyên hằng năm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm: thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 20 tháng 12 hàng năm.

b) Đối với khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”: thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 15/10 hàng năm.

b) Đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ: thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 10 tháng 03 năm sau.

c) Đối với khen thưởng chuyên đề, khen về thành tích khoa học, Huân chương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: không quy định thời hạn nhận hồ sơ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Viện Hàn lâm ký Quyết định khen thưởng, Ban Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm thông báo kết quả khen thưởng tới các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Chương V

QUẢN LÝ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG;

MẪU BẰNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 31. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến

1. Hội đồng TĐKT cấp Viện Hàn lâm tham mưu cho Chủ tịch Viện hàng năm tổ chức triển khai những nội dung sau:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng;

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

2. Hội đồng TĐKT cấp cơ sở tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến theo quy định Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT các cấp của Viện Hàn lâm và các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua khi phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin để đăng lên trang Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Điều 32. Đào tạo, bồi dưỡng; Thanh tra, kiểm tra

1. Đào tạo, bồi dưỡng

Thường trực Hội đồng TĐKT Viện Hàn lâm có trách nhiệm, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Viện Hàn lâm.

2. Thanh tra, kiểm tra

Hội đồng TĐKT tham mưu cho Chủ tịch Viện Hàn lâm xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Điều 33. Mẫu bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Mẫu bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ: Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

CHƯƠNG VI

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁC CẤP

Mục 1

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP VIỆN HÀN LÂM

Điều 34. Chức năng

Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Viện) về công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm.

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Viện tổ chức phát động các phong trào thi đua; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu, tư vấn việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn.

2. Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Viện kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Viện quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 36. Tổ chức Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện Hàn lâm

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng: Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện Hàn lâm do Chủ tịch Viện thành lập. Số lượng thành viên Hội đồng không quá 15 thành viên. Việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng do Chủ tịch Viện quyết định. Thành viên Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Viện.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng

- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng là Phó Chủ tịch Viện phụ trách lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm.

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm.

c) Các ủy viên Hội đồng

- Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, giúp việc Chủ tịch Viện;

- Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Thủ trưởng một số đơn vị đại diện cho các khối (Khoa học xã hội, Khoa học Nhân văn, Vùng và Quốc tế, Các đơn vị khác);

- Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng.

- Chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đã giao cho từng thành viên Hội đồng.

- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm của Hội đồng.

- Thực hiện việc ủy quyền, phân công cho Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý công việc khi vắng mặt.

b) Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng

- Trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo về nội dung họp Hội đồng và các văn bản của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng.

- Chịu trách nhiệm chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng và ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ

- Chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng.

- Ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng.

- Đôn đốc, kiểm tra tiến độ việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

d) Phó Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm

 Chịu trách nhiệm phụ trách phong trào thi đua và thực hiện sự phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức, đoàn thể để triển khai các phong trào thi đua theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

e) Thành viên Hội đồng

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

- Theo dõi, đôn đốc về công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị và phong trào thi đua thuộc phạm vi mình phụ trách, có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không tham dự cuộc họp của Hội đồng, thành viên Hội đồng phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng.

- Thực hiện việc xem xét, biểu quyết, bỏ phiếu đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng

Ban Tổ chức - Cán bộ là Cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Lập kế hoạch công tác của Hội đồng.

b) Xây dựng dự thảo nội dung công tác trình Hội đồng thảo luận tại các kỳ họp, thông báo kết luận kỳ họp của Hội đồng.

c) Giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất cần có ý kiến của tập thể Hội đồng khi chưa đến kỳ họp của Hội đồng. Kết quả giải quyết phải báo cáo Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất.

d) Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng các chủ trương, biện pháp, xây dựng các quy chế, quy định để triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Viện Hàn lâm.

đ) Xây dựng dự thảo các văn bản để triển khai các chủ trương, chương trình công tác và các kết luận của Hội đồng.

e) Tiếp nhận, thẩm định, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng về việc đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trình Chủ tịch Viện xem xét, quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

f) Giải quyết các công việc nghiệp vụ của Hội đồng; là đầu mối tiếp thu, xử lý các thông tin, ý kiến góp ý, đề nghị của các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong Viện Hàn lâm; tổng hợp báo cáo Hội đồng.

g) Cử thư ký hành chính là chuyên viên Ban Tổ chức - Cán bộ trong các cuộc họp Hội đồng.

 h) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Điều 37. Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện Hàn lâm

1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

a) Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định các vấn đề theo đa số. Trong cùng một vấn đề nếu có nhiều ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo Chủ tịch Viện xem xét, quyết định.

b) Việc bình xét thi đua, khen thưởng bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, minh bạch.

2. Hội đồng quyết định các vấn đề tập thể sau:

a) Đề xuất các chủ trương, biện pháp triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Viện Hàn lâm theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và nhiệm vụ do Chủ tịch Viện giao.

b) Quyết định kế hoạch, chương trình công tác theo chỉ đạo của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, chỉ đạo của Chủ tịch Viện.

c) Xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

3. Chế độ làm việc của Hội đồng

a) Phiên họp thường kỳ của Hội đồng: Hội đồng họp định kỳ 06 tháng 01 lần để đánh giá công tác của Hội đồng; tổng hợp, đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Viện Hàn lâm; từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo và cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần thiết khác; xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

b) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng.

c) Các cuộc họp của Hội đồng hợp lệ khi có ít nhất từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng tham dự.

d) Hội đồng bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín, lấy theo kết quả từ cao xuống thấp và phải đạt tỷ lệ theo quy định:

- Hội đồng họp xét khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín khi xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (cấp Viện Hàn lâm), Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lao động. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

- Hội đồng họp xét khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín khi xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Thủ trưởng các đơn vị và lãnh đạo Viện Hàn lâm; Tập thể Lao động xuất sắc cấp vụ, viện; Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”; Bằng khen của Chủ tịch Viện cho cá nhân là Thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo Viện Hàn lâm và tập thể cấp vụ, viện; các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 75% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng có mặt tại cuộc họp.

- Hội đồng họp xét khen thưởng bằng hình thức biểu quyết khi xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: Tập thể Lao động xuất sắc cấp phòng; Bằng khen của Chủ tịch Viện cho cá nhân và tập thể cấp phòng. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ đồng ý từ 75% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng có mặt tại cuộc họp.

đ) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

- Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức họp Hội đồng theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm gửi văn bản, tài liệu, lấy ý kiến của từng thành viên, sau đó tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định.

- Thành viên Hội đồng có trách nhiệm cho ý kiến vào văn bản xin ý kiến, nếu không có ý kiến gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng thì coi như đã đồng ý với đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng.

4. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng

a) Hội đồng xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra hàng năm, kiểm tra theo chuyên đề và đột xuất trình Chủ tịch Viện phê duyệt để thực hiện.

b) Hội đồng triển khai việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Viện Hàn lâm đối với công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trong Viện Hàn lâm.

c) Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác kiểm tra theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng; báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho Chủ tịch Hội đồng (qua Cơ quan thường trực Hội đồng).

5. Quan hệ với Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp

a) Hội đồng chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương về chủ trương, phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác và các quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

b) Quan hệ làm việc giữa Hội đồng với Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở là quan hệ chỉ đạo và phối hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

6. Chế độ thông tin, báo cáo và con dấu

a) Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

b) Hội đồng được sử dụng con dấu của Viện Hàn lâm trong hoạt động.

Mục 2

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP CƠ SỞ

Điều 38. Chức năng

          1. Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở là tổ chức tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Văn phòng Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm được thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở.

3. Đối với các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam thì không thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Việc bình xét dựa trên kết quả cuộc họp toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Điều 39. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu, tư vấn việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đơn vị.

2. Tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị xét chọn, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 40. Tổ chức Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở

1. Cơ cấu thành viên của Hội đồng: Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập. Số lượng thành viên Hội đồng là 5 - 7 thành viên. Việc bổ sung, thay thế thành viên của Hội đồng do Thủ trưởng đơn vị quyết định. Thành viên của Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch hội đồng là Thủ trưởng đơn vị.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng

- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng là Phó Thủ trưởng đơn vị.

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch công đoàn đơn vị.

c) Các ủy viên Hội đồng

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

- Bí thư chi đoàn.

- Một số Trưởng phòng chuyên môn (do thủ trưởng đơn vị lựa chọn, quyết định).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng.

- Chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đã giao cho từng thành viên Hội đồng.

- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm của Hội đồng.

- Thực hiện việc ủy quyền, phân công cho Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng xử lý công việc khi vắng mặt.

b) Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng

- Chịu trách nhiệm chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng và ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch Công đoàn đơn vị: Chịu trách nhiệm phụ trách phong trào thi đua và thực hiện sự phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể để triển khai các phong trào thi đua theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

d) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Hội đồng tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

đ) Thành viên hội đồng

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không tham dự cuộc họp của Hội đồng, thành viên Hội đồng phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng.

- Thực hiện việc xem xét, biểu quyết, bỏ phiếu đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.   

3. Cơ quan thường trực Hội đồng

Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp là Cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Lập kế hoạch công tác của Hội đồng.

b) Xây dựng dự thảo nội dung công tác trình Hội đồng thảo luận tại các kỳ họp, thông báo kết luận của các kỳ họp của Hội đồng.

c) Xây dựng dự thảo các văn bản để triển khai các chủ trương, chương trình công tác và các kết luận của Hội đồng.

d) Tiếp nhận, thẩm định, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng về việc đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định tặng thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

e) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của Hội đồng.

Điều 41. Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở

1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

a) Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định các vấn đề theo đa số. Trong cùng một vấn đề nếu có nhiều ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định.

b) Việc bình xét thi đua, khen thưởng bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, minh bạch.

2. Hội đồng quyết định các vấn đề tập thể sau:

a) Đề xuất các chủ trương, biện pháp triển khai công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, quy định của Viện Hàn lâm và nhiệm vụ do Thủ trưởng đơn vị giao.

b) Quyết định kế hoạch, chương trình công tác theo chỉ đạo của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện Hàn lâm và chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

c) Xét và đề nghị khen thưởng theo quy định.

3. Chế độ làm việc của Hội đồng

a) Phiên họp thường kỳ của Hội đồng: Hội đồng họp định kỳ 06 tháng 01 lần để đánh giá công tác của Hội đồng; tổng hợp, đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị; từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo và cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần thiết khác; xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

b) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch hội đồng có thể triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng.

c) Các cuộc họp của Hội đồng hợp lệ khi có ít nhất từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng tham dự.

d) Hội đồng bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín, lấy theo kết quả từ cao xuống thấp và phải đạt tỷ lệ theo quy định:

- Hội đồng họp xét khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín khi xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (cấp Viện Hàn lâm), Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lao động. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

- Hội đồng họp xét khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín khi xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”; Bằng khen của Chủ tịch Viện cho tập thể, cá nhân; các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ đồng ý từ 75% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng có mặt tại cuộc họp.

- Hội đồng họp xét khen thưởng bằng hình thức biểu quyết khi xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: Lao động tiên tiến cho tập thể, cá nhân; Giấy khen của Thủ trưởng cho tập thể, cá nhân. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ đồng ý từ 75% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng có mặt tại cuộc họp.

4. Chế độ thông tin, báo cáo và con dấu

a) Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của đơn vị.

b) Hội đồng được sử dụng con dấu của đơn vị trong hoạt động.

Chương VII

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 42. Trách nhiệm và nguyên tắc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Nguồn hình thành, mức trích và việc sử dụng, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 64, Điều 65, Điều 66 và Điều 67 Nghị định số 91/2017/NĐ ngày  31/7/2017 hướng dẫn công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng.

2. Căn cứ kết quả thực hiện Quỹ thi đua, khen thưởng năm trước; chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng và dự kiến các khoản chi phục vụ công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch năm, Ban Tổ chức - Cán bộ đề xuất Ban Kế hoạch - Tài chính để lập dự toán Quỹ thi đua, khen thưởng hàng năm của Viện Hàn lâm và phân bổ kinh phí thi đua, khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho Quỹ thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm theo quy định.

4. Căn cứ quy định tại Điều 64, Điều 65, Điều 66 và Điều 67 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định.

5. Viện Hàn lâm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Viện Hàn lâm hỗ trợ, đóng góp để bổ sung Quỹ thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm.

6. Nghiêm cấm việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.

Điều 43. Quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng các cấp

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm do Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng phối hợp với Văn phòng Viện Hàn lâm quản lý và được dùng để chi:

a) Tổ chức chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua của Viện Hàn lâm:

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng cấp Viện Hàn lâm.

- Xây dựng, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua; các hoạt động của khối, cụm thi đua.

- Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác để thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

- Tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

b) Thưởng tiền hoặc hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc, trực thuộc các đơn vị và các tập thể, cá nhân được Chủ tịch Viện Hàn lâm khen thưởng đối với các nhiệm vụ đột xuất.

c) Mua khung Bằng khen, in ấn Bằng khen, các loại giấy chứng nhận của Viện Hàn lâm, Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm và các vật phẩm khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng cấp cơ sở do Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp quản lý và được dùng để chi:

a) Tổ chức chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua của đơn vị:

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng TĐKT cấp cơ sở.

- Xây dựng, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua.

b) Thưởng tiền hoặc hiện vật kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân gồm tập thể Lao động tiên tiến, Giấy khen của Viện trưởng, Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở.

c) Mua khung, in ấn Giấy khen, chiến sĩ thi đua cơ sở và các vật phẩm khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

3. Mức tiền thưởng kèm danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ theo nguyên tắc:

a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn.

b) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân..

c) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất.

d) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua.

đ) Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 8 chương, 44 điều được thực hiện thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung của Quy chế này.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những điểm chưa phù hợp, các cá nhân, tập thể phản ánh về Viện Hàn lâm (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Nhật Quang

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: