Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

27/01/2015

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số:2309  /QĐ-KHXH ngày 30  tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 1. Chức năng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tư vấn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua đúng hướng, có hiệu quả.

2. Tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua, đề xuất với Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến và các chế độ chính sách khen thưởng.

3. Xét chọn các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước trình Chủ tịch Viện Hàn lâm, trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước quyết định tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Chương II

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phụ trách lĩnh vực thi đua, khen thưởng làm

Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Điều 4. Các Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Một Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng do Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng đảm nhận, chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng, ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng.

2. Một Phó Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm đảm nhận, chịu trách nhiệm phụ trách phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng

Ngoài Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Hội đồng có các ủy viên sau:

 1. Thường trực Đảng ủy - Uỷ viên;
 2. Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ;
 3. Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính;
 4. Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học;
 5. Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế;
 6. Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm;
 7. Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM.
 8. Đại diện Khối Khoa học Nhân văn;
 9. Đại diện Khối Khoa học xã hội;
 10.  Đại diện Khối Quốc tế;
 11.  Đại diện Khối Nghiên cứu Vùng;
 12.  Đại diện Khối các đơn vị khác.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng

Thành viên Hội đồng là người đại diện cho các đơn vị tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức. Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thi đua và phong trào thi đua thuộc phạm vi mình phụ trách.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng, định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng.

3. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không tham dự cuộc họp của Hội đồng, thành viên Hội đồng phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng.

4. Thực hiện việc xem xét, bỏ phiếu đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.

Điều 7. Cơ cấu, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng

1. Thường trực Hội đồng gồm có: Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, Thường trực Đảng uỷ và Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.

2. Thường trực Hội đồng có các nhiệm vụ sau đây:

a) Lập kế hoạch công tác của Hội đồng;

b) Thông qua dự thảo nội dung công tác trình Hội đồng thảo luận tại các kỳ họp, thông báo kết luận các kỳ họp của Hội đồng;

c) Xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất cần có ý kiến của tập thể do không thể chờ đến kỳ họp của Hội đồng hoặc không tổ chức họp Hội đồng đột xuất, sau đó phải báo cáo lại với Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất;

d) Thông qua dự thảo các văn bản để triển khai các chủ trương công tác và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng;

đ) Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo đề nghị của cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng.

3. Thường trực Hội đồng họp thường kỳ 03 tháng một lần. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng có trách nhiệm thường xuyên xem xét, kiểm tra tiến độ việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Điều 8. Cơ quan thường trực, giúp việc cho Hội đồng

Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng, có nhiệm vụ:

1. Dự thảo nội dung các văn bản theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;

2. Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng về việc đề nghị tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng (quy định tại Điều 2 Quy chế này); báo cáo Chủ tịch Hội đồng, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm, trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước quyết định theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng;

3. Tổ chức triển khai các kết luận của Hội đồng, thường trực giải quyết các công việc nghiệp vụ của Hội đồng, xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm; tổng hợp báo cáo công tác của Hội đồng;

4. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 9. Phiên họp thường kỳ của Hội đồng

Hội đồng họp định kỳ 6 tháng 1 lần để đánh giá công tác của Hội đồng, tổng hợp tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Viện Hàn lâm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo và cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần thiết khác. Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Điều 10. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng

Hội đồng thực hiện việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Điều 11. Quan hệ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm là quan hệ chỉ đạo và phối hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số, các ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo với Chủ tịch Viện Hàn lâm để xem xét, quyết định.

Điều 13. Con dấu

Hội đồng được sử dụng con dấu của Viện Hàn lâm trong hoạt động.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Khen thưởng

Các thành viên Hội đồng có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, được Thường trực Hội đồng đề xuất để Hội đồng xem xét, đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm và các cấp khen thưởng.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Xuân Thắng

 

Các tin đã đưa ngày: