Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội”

27/01/2015

QUY CHẾ

 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2308 /QĐ-KHXH  ngày 30 tháng 12 năm 2014

của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ và quy trình xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội”.

Điều 2. Kỷ niệm chương

          1. Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để ghi nhận công lao của các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm).

2. Kỷ niệm chương có hình dáng, kích cỡ, mầu sắc thể hiện đặc trưng của Viện Hàn lâm phù hợp với quy định chung của Nhà nước.

          Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

          1. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

          2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục được quy định tại Quy chế này, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.

          3. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương theo Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

          Điều 4. Đối tượng xét tặng

1. Kỷ niệm chương xét tặng cho các cá nhân đã và đang công tác ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

2. Cá nhân ngoài Viện Hàn lâm có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng

và phát triển Viện Hàn lâm.

3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng

          1. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy chế này:

          a) Cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành khoa học xã hội từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ.

          b) Trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều này gồm:

          Cá nhân là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển khoa học xã hội đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có Quyết định khen thưởng.

c) Việc quy đổi thời gian công tác khi xét tặng Kỷ niệm chương

- Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm thì mỗi năm đạt danh hiệu được quy đổi thành 1 năm để tính thời gian xét tặng.

          - Cá nhân làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn mỗi năm được quy đổi thành 1 năm để tính thời gian xét tặng.

          - Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì mỗi năm đạt danh hiệu được quy đổi thành 3 năm để tính thời gian xét tặng.

          - Cá nhân được tặng thưởng Huân chương thì mỗi năm đạt danh hiệu được quy đổi thành 5 năm để tính thời gian xét tặng.

          d) Cá nhân được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian để xét tặng.

          đ) Cá nhân có đủ thời gian công tác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng.

          e) Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng.

          2. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

          a) Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm.

          b) Cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm.

          c) Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho Viện Hàn lâm được các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm xác nhận.

          3. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, phải có công lao đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Viện Hàn lâm với các nước và các tổ chức quốc tế.

Chương III

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

Điều 6. Hồ sơ đề nghị xét tặng

1. Công văn đề nghị (mẫu số 1);

          2. Danh sách đề nghị (mẫu số 2);

          3. Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị (mẫu sỗ 3);

          Đối với cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này, Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải có xác nhận của cơ quan đề nghị về những đóng góp và thành tích đặc biệt với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm.

Đối với cá nhân quy định tại khoản 3, Điều 4 Quy chế này, Viện Hàn lâm sẽ xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi ra quyết định tặng Kỷ niệm chương.

          Điều 7. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng

          1. Kỷ niệm chương được xét tặng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm ngày 2 tháng 12 hàng năm.

2. Hàng năm, các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm lập hồ sơ và gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 15 tháng 8 (qua Ban Thi đua - Khen thưởng). Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Viện

Hàn lâm quyết định tặng Kỷ niệm chương.

3. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Quy chế này và trường hợp đặc biệt khác thì không nhất thiết phải thực hiện theo quy định này.

Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

          Điều 8. Xử lý vi phạm

          1. Cá nhân báo cáo không trung thực về các tiêu chuẩn quy định để được xét tặng Kỷ niệm chương thì bị thu hồi Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận.

          2. Thường trực Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Viện Hàn lâm có trách nhiệm xem xét, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định việc thu hồi Kỷ niệm chương.

          Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền khiếu nại về việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại./.

 

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Xuân Thắng

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: