Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

HỘI THẢO KHOA HỌC “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” (27/06/2014)

HỘI THẢO KHOA HỌC “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

Thông báo hội thảo: “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” (26/06/2014)

Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Bộ môn Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” vào ngày 1/10/2014.

Thông báo hội thảo khoa học: "Giáo sư Văn Tân - Nhà hoạt động khoa học xã hội, nhà văn hóa, nhà sử học" (27/09/2013)

Hội thảo khoa học: "Giáo sư Văn Tân - Nhà hoạt động khoa học xã hội, nhà văn hóa, nhà sử học"

Thông báo hội thảo: "Phát triển con người Việt Nam dưới góc nhìn của trí thức trẻ" (23/09/2013)

Hội thảo: "Phát triển con người Việt Nam dưới góc nhìn của trí thức trẻ"

Thông báo: Hội nghị Thông báo Khảo cổ học toàn quốc Lần thứ 48 - năm 2013 (23/09/2013)

Hội nghị Thông báo Khảo cổ học toàn quốc Lần thứ 48 - năm 2013
Các tin đã đưa ngày: