Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Thông báo số 4: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013

30/03/2013

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học sẽ tổ chức Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II với chủ đề: “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”

Thời gian tổ chức: Ngày 11/05/2013

 Mục tiêu Hội thảo: Tập hợp lực lượng các nhà nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trên quy mô toàn quốc để nhìn nhận, đánh giá lại một cách toàn diện những vấn đề cơ bản, thời sự của ngôn ngữ học Việt Nam trong những năm qua, từ các vấn đề lí thuyết đến các vấn đề ứng dụng và hoạch định đường hướng phát triển của ngành Ngôn ngữ học nước nhà trong những năm tới. Đồng thời, nội dung khoa học của hội thảo cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước; ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đời sống thực tiễn xã hội; tham gia phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung khoa học chủ yếu sau đây:

Những vấn đề cơ bản và thời sự về ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa và ngữ pháp của tiếng Việt và các ngôn ngữ khác

Vấn đề lập pháp và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập

Những vấn đề thuộc ngôn ngữ học ứng dụng

Những vấn đề về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II

Phòng 403, tầng 4, Viện Ngôn ngữ học

Số 9, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37674574       Fax: 04.37674572

Email: hoithaongonngu2013@gmail.com

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC, VIỆN TRƯỞNG

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

(đã kí)

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp

 

Các tin đã đưa ngày: