Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2005 và triển khai công tác năm 2006

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Tổng kết 2005, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Hội thảo

Tổng kết công tác

19/01/2006 - 19/01/2006

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

        Hội nghị "Tổng kết công tác năm 2005 và triển khai công tác năm 2006" với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

        Đánh giá những thành tựu đạt được của Viện trong năm 2005, Báo cáo tổng kết do GS, TS. Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày đã nêu bật đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như các công tác khác: công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo,...
       Trong năm 2005, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã hoàn thành nhiều chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học ở cả 3 cấp: cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Viện. Các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách. Đó là những chương trình: KX.02 "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng XHCN- con đường và bước đi"; KX.04 " Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân"; KX.05 "Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá". Một loạt các chương trình, đề tài cấp Bộ và cấp Viện cũng đã hoàn thành trong năm 2005 và được đánh giá cao như chương trình cấp Bộ "Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của văn hoá Việt Nam trong giai đoạn CNH, HĐH"; " Sự điều chỉnh chính sách của một số nước và vùng lãnh thổ mới gia nhập WTO",...
       Trên cơ sở những kết quả đạt được của các mặt công tác trong năm 2005, Viện Khoa học xã hội đã triển khai công tác năm 2006 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo lực lượng cán bộ nghiên cứu trẻ.
        Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện chú trọng vào các vấn đề như: Tập trung giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước; Tiếp tục tổng kết thành tựu 20 năm đổi mới đất nước; Nghiên cứu, cung cấp luận cứ cho việc xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Nghiên cứu những vấn đề mới của việc phát triển đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020",..
        Trong công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu trẻ, Viện chú trọng tới các giải pháp nhằm rút ngắn quá trình đào tạo, gắn công tác đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học. Việc chuẩn bị về tổ chức và nhân sự cùng sự phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các địa phương và các tổ chức quốc tế cho việc thành lập Trường đào tạo sau đại học chính là một bước tiến tới mục đích trên.
        "Chúng ta còn nợ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa giải đáp được, nhiều vấn đề còn chờ đợi thực tiễn phát triển, trên cơ sở đó mới khái quát thành lý luận; Trong đào tạo cán bộ trẻ, chất lượng chưa ngang tầm với yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi" - GS, TS. Đỗ Hoài Nam đã nhấn mạnh như vậy khi kết luận những công việc cần chú trọng trong năm 2006 và những năm sắp tới của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

        Chúng ta tin tưởng rằng, với bề dày thành tích trên 50 năm nghiên cứu khoa học, là nơi đào tạo nhiều cán bộ đầu ngành về khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa những luận cứ khoa học góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh./.