Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Khoa học xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Khoa học xã hội, Hội nhập quốc tế

Hội thảo

Hội nhập quốc tế

05/11/2010 - 05/11/2010

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Hội nhập quốc tế của khoa học xã hội Việt Nam phải được xem là bộ phận quan trọng của hội nhập khoa học công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hoá. Hội nhập không chỉ đơn thuần là hướng ra thế giới bên ngoài mà quan trọng hơn là phải hội nhập để có thể tiếp nhận những gì tinh tuý nhất của thế giới bên ngoài. Mặc dù khoa học xã hội Việt Nam đã có những đóng góp lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, song trên thực tế của khoa học xã hội đang có nguy cơ tụt hậu so với quốc tế. Sau 20 năm Đổi mới, tuy có nhiều thành tựu đáng tự hào, song so với chuẩn quốc tế cũng như so với những yêu cầu đất nước đặt ra trước khoa học xã hội, chúng ta đều nhận thấy khoa học xã hội Việt Nam có nhiều bất cập và đang đứng trước nhiều thách thức.

Thực  tế phát triển của thế giới và khu vực cho thấy xu thế toàn cầu hoá kinh tế, xu thế hội nhập quốc tế khoa học xã hội toàn cầu đã tạo điều kiện cho các nước đang phát triển đi sau nhiều cơ hội thuận lợi để bứt phá phát triển nhanh, đuổi kịp các nước tiên tiến đi trước. Hội nhập quốc tế về khoa học xã hội trong điều kiện ngày nay là rộng mở, rất thuận lợi và ngày càng mang tính thể chế cao. Các ý kiến trao đổi, thảo luận trong Hội thảo là cơ sở để đánh giá thực trạng khoa học xã hội của Việt Nam và qua đó có thể xây dựng hệ quan điểm, định hướng và các giải pháp hợp lý cho tiến trình hội nhập quốc tế của nền khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020.