Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Các giải pháp xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Pháp luật

Hội thảo

13/08/2010 - 13/08/2010

Hà Nội

Nội dung:

Hội thảo là một trong những nhiệm vụ khoa học của đề tài CT09-16/05 “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011–2020” thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ 2009-2010 của Viện Nhà nước và Pháp luật “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do PGS.TS. Nguyễn Như Phát làm Chủ nhiệm chương trình. Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo đề cập tới những vấn đề: Tính phổ biến và tính đặc thù của mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, của mối quan hệ giữa Nhà nước với Đảng Cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; Các bước phát triển trong nhận thức tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, giữa Nhà nước và Đảng cộng sản trong tiến trình đổi mới đất nước; Nội dung và phương thức thực hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, Nhà nước và Đảng Cộng sản trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Mức độ đạt được về tính pháp quyền của Nhà nước và những vấn đề đặt ra từ thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, giữa Nhà nước với Đảng cộng sản ở nước ta hiện nay; Yêu cầu, nguyên tắc và bảo đảm cho việc thiết lập và duy trì mối quan hệ đúng đắn giữa Nhà nước với Đảng cộng sản trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam… Sau khi nghe các tham luận, nhiều đại biểu có ý kiến chia sẻ và bổ sung làm phong phú thêm những quan điểm khoa học đã nêu. Hội thảo đã làm rõ thêm các nội dung nghiên cứu đề tài.