Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Quyền con người

Hội thảo

26/12/2010 - 27/12/2010

Hà Nội

Nội dung:

Hội thảo do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Dự án  khai mạc và chủ trì. Hội thảo đã nghe 28 bài tham luận được trình bày trong ba phiên: Phiên thứ nhất: Những vấn đề lý luận về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người; Phiên thứ hai: Một số vấn đề thực tiễn về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam; Phiên thứ ba: Những vấn đề đặt ra, những gợi mở cho Việt Nam qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và một số nước về bảo đảm, bảo vệ quyền con người.

Sau khi nghe tham luận, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, thảo luận về khái niệm cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người; Cơ chế quốc tế, cơ chế khu vực và cơ chế quốc gia bảo đảm và bảo vệ quyền con người; Cơ chế chính trị, cơ chế pháp lý, cơ chế xã hội bảo đảm và bảo vệ quyền con người; Chính sách bảo vệ quyền con người ở Liên minh Châu Âu, cơ chế bảo vệ quyền con người ở Đông Nam Á, cơ chế bảo vệ quyền con người ở một số nước; Thực trạng của các cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển.

Những kết quả đạt được tại hội thảo tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.