Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Những vấn đề lý luận xã hội học về quyền con người

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Quyền con người

Hội thảo

Xã hội học

13/06/2011 - 13/06/2011

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nội dung:

Tại hội thảo, các bài tham luận và bình luận đã tập trung đề cập đến đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học về quyền con người cũng như những vấn đề xã hội học của các nhóm quyền. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp quý báu của các nhà khoa học.

Tổng kết và bế mạc Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh cho rằng, Hội thảo đã đưa ra được nhiều vấn đề quan trọng và chủ chốt cho hướng nghiên cứu xã hội học về quyền con người, đã xây dựng được một số vấn đề lý luận thiết yếu làm cơ sở cho bước nghiên cứu thực chứng ở giai đoạn hai của dự án. Với các nghiên cứu gợi mở ban đầu, Hội thảo này sẽ tạo tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về những vấn đề lý luận xã hội học về quyền con người ở Việt Nam.