Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Đạo Tin Lành ở Việt Nam giai đoạn 1976 - 2011

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo, Hội Việt - Mỹ, Viện Can dự toàn cầu (IGE)

Tôn giáo

Hội thảo

Nghiên cứu tôn giáo

20/07/2011 - 20/07/2011

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Nội dung:

Toạ đàm chia làm 4 phiên. Phiên 1: Khái quát đạo Tin Lành ở Việt Nam từ năm 1976 - 2011. Phiên 2:  Đạo Tin Lành trong các dân tộc thiểu số và tại các địa phương. Phiên 3: Sinh hoạt của đạo Tin Lành. Phiên 4: Đạo Tin Lành trong thế kỉ XXI: trên thế giới và ở Việt Nam.

Ban tổ chức đã nhận được 17 tham luận của các nhà nghiên cứu và các mục sư Tin Lành trong và ngoài nước. Các bài tham luận đã cho thấy một số thành tựu trong quá trình truyền bá đạo Tin Lành vào Việt Nam, đồng thời tạo nên sự hiểu biết sâu rộng và toàn diện về sự phát triển đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay.