Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người - kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

Viện KAS CHLB Đức, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Quyền con người

Hội thảo

22/09/2011 - 23/09/2011

Hà Nội

Nội dung:

Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người là vấn đề đang được các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm. Các nhà khoa học cùng trao đổi những nội dung liên quan đến chủ đề Hội thảo như: tuân thủ và thực thi pháp luật quốc tế, một số nguyên tắc pháp lý quan trọng về quyền con người; vấn đề quyền con người và đảm bảo quyền con người dưới góc độ tiếp cận đa ngành, liên ngành; việc xây dựng cơ quan quốc gia về quyền con người...

GS.TS. Võ Khánh Vinh cho rằng quyền con người và đảm bảo quyền con người phải được nhìn nhận dưới góc độ tiếp cận liên ngành và đa ngành. Quyền con người phải được nhìn nhận trong mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; các ngành khoa học xã hội và tất cả các ngành pháp lý khác.

Hiện có ba nhóm chủ thể bảo đảm quyền con người được xác lập gồm các thiết chế, thể chế kinh tế thị trường; thiết chế, thể chế nhà nước và thiết chế, thể chế của các tổ chức xã hội dân sự.

Hiện nay quyền con người đang được nhìn nhận nhiều ở phương diện kinh tế. Tuy nhiên, khoa học công nghệ phát triển nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến quyền con người.

Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực phải được đặt trong trạng thái động vì xã hội luôn phát triển nên các chuẩn mực cũng phải luôn được điều chỉnh, bổ sung...

Theo các nhà khoa học, trong bối cảnh hiện nay, việc tiến tới xây dựng cơ quan quốc gia về nhân quyền là rất cần thiết, theo mô hình Ủy ban nhân quyền quốc gia với vị thế pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập trên cơ sở Hiến pháp và Luật. Quá trình thực hiện cần tham vấn các nhà khoa học, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nước thông qua hội thảo, tọa đàm khoa học.

Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giữa Việt Nam và các nước. Với 09 báo cáo tham luận và trên 50 lượt tranh luận Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề khái quát nhất về quyền con người, đồng thời cũng cho thấy trong thời đại ngày nay thì nghiên cứu về quyền con người cần tiếp cận rộng hơn cả về lý luận, thực tiễn và thực hiện, do đó phải được nhìn nhận dưới góc độ tiếp cận liên ngành và đa ngành cần thiết. Tại Hội thảo, các vấn đề mới cũng đã được các nhà khoa học nêu ra và Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phải suy nghĩ để triển khai tổ chức nghiên cứu.