Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Thông báo: Chương trình học bổng hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) của Ấn Độ niên học 2019-2020

27/06/2019

Thông báo: Chương trình học bổng hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) của Ấn Độ niên học 2019-2020

Chương trình ITEC bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, trong đó có các khóa tiếng Anh, Tin học, Quản lý dành cho đào tạo Đại học và sau Đại học...

Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ đăng ký xin tham khảo tài liệu đính kèm

Các tin đã đưa ngày: