Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_HTQT (1)
  • 6.3 chuong trinh hop tac quoc te
TS. Nguyễn An Hà
Kinh tế
Hoạch định chính sách ; Nghiên cứu khoa học
Chuyển đổi kinh tế-xã hội