Tạp chí Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Nghiên cứu, biên soạn Bách khoa toàn thư ẩm thực Việt Nam

Nghiên cứu, biên soạn Bách khoa toàn thư ẩm thực Việt Nam

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2019

số 9

Quản trị quốc gia trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị quốc gia trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2019

số 10

Lý thuyết về xung đột tộc người, tôn giáo

Lý thuyết về xung đột tộc người, tôn giáo

Chuyên đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Năm 2019

số 10