Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_thuvien_1
 • 15.5 Thư viện chuyên ngành

Các thư viện chuyên ngành

15/10/2012

 • Thư viện Viện Kinh tế Việt Nam

ĐT:

 • Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật

ĐT: 3.9784637

 • Thư viện Viện Triết học

ĐT: 3.514 0517 - 3.514 0528

 • Thư viện Viện Tâm lý học

ĐT: 3.8325177

 • Thư viện Viện Xã hội học

ĐT:

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Con người

ĐT: 6.2736071

 • Thư viện Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

ĐT: 3.7335412

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

ĐT: 6.2730423, 6.2730424

 • Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

ĐT: 3.8574301

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Trung Quốc

ĐT: 6.2730459

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

ĐT: 6.2730481

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

ĐT: 3.7627837

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Âu

ĐT: 3.5370812

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

ĐT: 6.2730721

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

ĐT: 6.2730483 (4803)

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

ĐT: 6.2730750

 • Thư viện Viện Ngôn ngữ học

ĐT: 3.7674569

 • Thư viện Viện Sử học

ĐT: 3.9713200

 • Thư viện Viện Văn học

ĐT: 3.8253548

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm

ĐT: 3.8574641

 • Thư viện Viện Khảo cổ học

ĐT: 3.9333858

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Văn hoá

ĐT: 3.9710780

 • Thư viện Viện Dân tộc học

ĐT: 6.2730467

 • Thư viện Viện Gia đình và Giới

ĐT: 3.9333776

 • Thư viện Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

ĐT: 3.9784873

 • Thư viện Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

ĐT: 2.2423745

 • Thư viện Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

ĐT: 3.8247775

 • Thư viện Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

ĐT: 3.8682360

 • Thư viện Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

ĐT: 6.2730868

 • Thư viện Trung tâm Phân tích và Dự báo

ĐT: 6.2730434

 • Thư viện Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

ĐT: 3.5147623

 • Thư viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

ĐT: 3.7562193

 • Thư viện Học viện Khoa học xã hội

ĐT: 3.5528382

Các tin đã đưa ngày: