Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (3)
  • 15.3 Thư viện KHXH

Tra cứu trực tuyến nguồn tài nguyên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/01/2015)

Sau thời gian dài chuẩn bị và thử nghiệm công phu, website tra cứu trực tuyến nguồn tài nguyên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức đưa vào phục vụ bạn đọc tại địa chỉ http://opac.issi.vass.gov.vn/
Các tin đã đưa ngày: