Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_thuvien (2)
  • 15 Thư viện

Hệ thống các thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay gồm 2 thư viện tổng hợp và 30 thư viện chuyên ngành của 30 viện nghiên cứu và đơn vị trực thuộc. Thư viện Khoa học xã hội do Viện Thông tin Khoa học xã hội quản lý là cơ quan đứng đầu Hệ thống.

Các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện đang lưu giữ một nguồn tài nguyên thông tin về khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất cả nước trong đó có nhiều bộ sưu tập tài liệu quý hiếm được coi là tài sản quốc gia, di sản văn hoá dân tộc như các bản văn khắc Hán Nôm, văn bia, thư tịch cổ, hương ước… và nhiều loại đặc biệt khác như ảnh lịch sử, bản đồ…