Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Logo - Hội thảo

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

26/02/2019

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (theo các biểu đính kèm).

Các tin đã đưa ngày: