Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

11/12/2018

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các vấn đề cơ bản, cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy và GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy cùng sự góp mặt của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các Tạp chí của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, các đồng chí Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang cho biết, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua ba văn kiện quan trọng, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Qui định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các nghị quyết, qui định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được bảo đảm; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực phát triển đất nước; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban chấp hành Trung ương nhất trí đánh giá, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế…tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

    Toàn cảnh Hội nghị

Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XI, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban chấp hành Trung ương xác định chỉ tiêu và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, năm 2019, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét hơn trong tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đối với Qui định số 08-QĐi/TW, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung xây và chống của cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, các Đảng bộ, Chi bộ phải gắn việc nêu gương với chương trình kiểm tra, giám sát và đưa ra các tiêu chí cụ thể để thực hiện đánh giá vào cuối năm. Qua đó tạo ra sức mạnh, tinh thần chung trong việc thực hiện các qui định của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị,đồng chí Bùi Nhật Quang đề nghị, cấp ủy và các Chi bộ trong Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ tám đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo kế hoạch, Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương tám, khóa XII của Đảng sẽ được tổ chức cho các đảng viên còn lại (trừ các đối tượng đã được triệu tập phổ biến) của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vào sáng ngày 13/12/2018 tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Nguyễn Thu Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: