Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế học “Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

28/10/2019

Ngày 26/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Trần Hồng Việt về đề tài “Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”, Luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và TS. Hoàng Thế Anh.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Trần Hồng Việt cho biết: Luận án được thực hiện nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế (PTKT) ở Trung Quốc. Trên cơ sở phân tích bối cảnh, thực trạng nền kinh tế Trung Quốc sau hơn ba thập niên cải cách mở cửa, luận án đi sâu tìm hiểu các biện pháp Trung Quốc trong việc thực hiện chuyển đổi phương thức PTKT từ sau Đại hội XVIII đến nay; đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi trên các mặt kinh tế, xã hội của Trung Quốc; dự báo xu hướng chuyển đổi trong bối cảnh mới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS. Trần Hồng Việt

Thành công và đóng góp mới của Luận án là: (1). Góp phần thao tác hóa khái niệm về phương thức PTKT và chuyển đổi phương thức PTKT; làm rõ sự khác biệt giữa chuyển đổi phương thức tăng trưởng và chuyển đổi phương thức PTKT; (2). Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về chuyển đổi phương thức PTKT của Trung Quốc; làm rõ tính tất yếu của việc chuyển đổi phương thức PTKT và chỉ ra thực trạng nền kinh tế Trung Quốc trước khi chuyển đổi; (3). Phân tích các nội dung, biện pháp mà Trung Quốc đã thực hiện để chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường của Trung Quốc. (4). Chỉ ra bối cảnh mới (chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; kinh tế toàn cầu giảm tốc; các vấn đề an ninh phi truyền thống;…) tác động đến chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và xu hướng chuyển đổi phương thức PTKT của Trung Quốc trong bối cảnh mới; đưa ra một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án đã hệ thống hóa lý luận về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, so sánh sự tương đồng, khác biệt giữa phương thức tăng trưởng kinh tế, mô hình phát triển kinh tế nói chung và ở Trung Quốc nói riêng. Bên cạnh đó, Luận án còn có ý nghĩa lý luận ở việc đi sâu phân tích, làm rõ quan điểm lý luận về thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và quá trình phát triển quan điểm tư duy lý luận về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc… góp phần nhận diện và đánh giá bước đầu về kết quả thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc; chỉ ra một số tác động của việc Trung Quốc chuyển đổi phương thức phát triển đến kinh tế thế giới, Việt Nam và gợi mở một số kinh nghiệm đối với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: