Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo: Quyết định và danh sách viên chức theo học lớp bồi dưỡng chức danh Nghiên cứu chính năm 2019

04/07/2019

Thông báo: Quyết định và danh sách viên chức theo học lớp bồi dưỡng chức danh Nghiên cứu chính năm 2019

QUYẾT ĐỊNH: Về việc cử viên chức học lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên chính năm 2019

Chi tiết xin xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: