Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động lần thứ hai tại Đà Nẵng (03/03/2019)

Sáng 25/02/2019 tại Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ, Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã khai mạc Khóa Tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động lần thứ hai.

Khai mạc Khóa Tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động lần thứ nhất tại Đà Nẵng (25/02/2019)

Sáng 18/02/2019 tại Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ, Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã khai mạc Khóa Tập huấn lần thứ nhất. Mục tiêu của các khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội liên quan đến lao động; nâng cao sự quản lý và phát triển xã hội ở Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: