Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Quản trị Nhà nước và PCTN (25/02/2020)

Đây là Chương trình đào tạo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhằm cung cấp nhân lực phục vụ sự nghiệp phòng/chống tham nhũng và quản trị nhà nước hiện đại.

Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning (05/02/2020)

Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning
Các tin đã đưa ngày: