Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay”

12/11/2019

Ngày 12/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Đậu Quang Dũng về đề tài “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay”, Luận án thuộc chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đường Minh Giới.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Đậu Quang Dũng cho biết: Luận án được thực hiện nhằm  làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng (TPTN) trong hoạt động tư pháp (HĐTP); Dự báo xu hướng và đưa ra các giải pháp mang tính toàn diện và khả thi phòng ngừa tội phạm tham nhũng góp phần tăng cường hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm thuộc lĩnh vực này trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam thời gian tới.

Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đậu Quang Dũng

Thành công và đóng góp mới của Luận án là: (1). Làm rõ được các khái niệm, vị trí, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tình hình TPTN trong HĐTP. (2). Tập hợp, phân tích, đánh giá một cách toàn diện và chuyên sâu; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong thực tiễn tiến hành hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN trong HĐTP ở Việt Nam. (3). Đưa ra được những dự báo khoa học và các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình TPTN trong HĐTP ở nước ta thời gian tới.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án đã góp phần bổ sung những lý luận cần thiết về phòng ngừa TPTN nói chung, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Kết quả nghiên cứu của luận án, đặc biệt là các giải pháp mang tính đặc thù chuyên ngành có thể làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền, nhất là các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào HĐTP tham khảo, góp phần hoạch định những chương trình, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình TPTN trong HĐTP ở nước ta thời gian tới. Luận án được đánh giá là tài liệu phục vụ cho các cán bộ trong các cơ quan nhà nước nói chung, nhất là các cán bộ thuộc các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào HĐTP nghiên cứu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Mặt khác, luận án còn là tài liệu tham khảo phục vụ công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện, nhà trường có liên quan ở nước ta.

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: