Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học

10/08/2022

THÔNG BÁO

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học năm 2022, cụ thể như sau:

(Chi tiết theo file gửi kèm).

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan