Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

23/05/2019

THÔNG BÁO

Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Chỉ tiêu:

A. Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

1. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ (Phòng Cơ sở vật chất - Kỹ thuật): 01 chỉ tiêu

2. Khám bệnh, cấp phát thuốc (Phòng Y tế)                                          : 01 chỉ tiêu

B. Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

1. Chuyên trách công tác kiểm tra, giám sát công tác Đảng                  : 01 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 23/5/2019 đến ngày 22/6/2019

Chi tiết xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: