Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13/07/2019

Trên cơ sở bám sát những nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao và thực hiện phương châm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”, sáng ngày 12/7/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch: PGS.TS. Bùi Nhật Quang; GS.TS. Đặng Nguyên Anh và TS. Đặng Xuân Thanh đồng chủ trì với sự có mặt của hơn một trăm đại biểu, đại diện lãnh đạo đến từ các đơn vị tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Bùi Nhật Quang; GS.TS. Đặng Nguyên Anh và TS. Đặng Xuân Thanh đồng chủ trì Hội nghị

Tại báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, TS. Đặng Xuân Thanh đã điểm lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Hàn lâm trong đó nêu rõ:    

1). Về công tác chỉ đạo điều hành, ngay từ những tháng đầu năm, Viện Hàn lâm tích cực triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân nâng cao trách nhiệm đối với tiến độ và chất lượng của các sản phẩm khoa học. Công tác phân công, phân nhiệm được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo tính liên tục, kế thừa. Bên cạnh đó, việc tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, thảo luận công khai dân chủ trong tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như giữa các lãnh đạo Viện Hàn lâm với các đơn vị, cá nhân đã khẳng định tính minh bạch, trách nhiệm trong công tác quản trị, điều hành.

2). Công tác quản lý khoa học, Viện Hàn lâm đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng trong tổng hợp các kết quả khoa học, góp phần tích cực vào việc tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Chính phủ. Trong những tháng đầu năm, Viện Hàn lâm đã tổ chức nghiệm thu, thanh lý 166 đề tài trong đó có 3 đề tài đạt kết quả, 128 đề tài đạt loại khá, 35 đề tài xuất sắc. Toàn Viện Hàn lâm thực hiện 44 đề tài quốc gia, 01 đề tài nghị định thư, 24 đề tài Nafosted, 188 đề tài cấp Bộ, 457 đề tài cấp cơ sở, 24 đề tài sử dụng vốn NSNN khác và 09 đề tài sử dụng vốn ngoài NSNN. Hầu hết các đề tài đều được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu; Các hoạt động chủ trì, phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học đều được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động khoa học ngày càng được tổ chức sôi nổi ở rộng khắp các đơn vị; Công tác hợp tác khoa học, ký kết thỏa thuận hợp tác với các bộ, ngành, địa phương đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, mang tính chiến lược cao; Công tác số hóa, xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu và quản lý khoa học đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng điểm của Viện Hàn lâm trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học và quảng bá kết quả nghiên cứu. Đây cũng là nhiệm vụ Viện Hàn lâm được Chính phủ giao để chia sẻ, làm giàu kho dữ liệu của Đề án Hệ tri thức Việt số hóa. Do đó, hầu khắp các đơn vị trực thuộc đã tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm cung cấp dữ liệu, hoàn thành việc số hóa, cung cấp dữ liệu bước đầu vào hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia…

TS. Đặng Xuân Thanh trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

3). Công tác Hợp tác quốc tế được nhấn mạnh vào những thành quả của công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào; công tác ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; công tác tổ chức và quản lý hội thảo/tọa đàm quốc tế… để khẳng định những thành quả đạt được trong hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực này. Qua đó, khẳng định hoạt động hợp tác quốc tế đã luôn bám sát các kế hoạc được xây dựng trong khuôn khổ các thỏa thuận được ký kết theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Nhất là trong việc Viện Hàn lâm luôn tích cực chủ động tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài để thu hút chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu và năng lực hội nhập chuẩn quốc tế cho cán bộ Viện Hàn lâm nhằm phát huy vai trò ngoại giao kênh II giúp tăng cường quan hệ hòa bình, hữu nghị, cùng có lợi với các nước trên thế giới.

4). Công tác Tổ chức – Cán bộ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong việc hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác Tổ chức – Cán bộ. Đến nay, Viện Hàn lâm đã hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị; Trong những tháng đầu năm 2019, công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Viện Hàn lâm và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã được triển khai theo đúng hướng dẫn; Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ngày càng bám sát, phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị theo đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, dân chủ công khai, minh bạch; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ nâng cao năng lực, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và quản lý tại Viện Hàn lâm; Công tác thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua, khen thưởng đều được đảm bảo theo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác, kịp thời…

5). Công tác Kế hoạch – Tài chính đều được hoàn thành theo đúng tiến độ. Viện Hàn lâm đã hoàn thành việc điều chỉnh dự toán NSNN đợt 1; Thẩm định và giao dự toán bổ sung; Công tác xây dựng kế hoạch năm 2020 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2020-2022 gửi các bộ ngành được thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó công tác quản lý tài chính về cơ bản đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán để Viện Hàn lâm tiến hành xét duyệt, thẩm định từ tháng 4/2019; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư chiều sâu để tăng cường năng lực nghiên cứu đều được thực hiện rất chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm…

Toàn cảnh Hội nghị

6). Công tác quản trị văn phòng tiếp tục đánh dấu những bước chuyển biến tích cực trong công tác hành chính – quản trị tại Viện Hàn lâm, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đồng thời đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy tổ chức của Viện Hàn lâm; Công tác truyền đạt, vận hành, trao nhận nội dung và công tác lưu trữ được tiến hành theo đúng quy định, khoa học, kịp thời, chính xác, đảm bảo yêu cầu, hỗ trợ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật đều được chú trọng triển khai đồng bộ, liên tục, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn các trụ sở được giữ vững. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, văn bản điện tử có chữ ký số được ứng dụng và triển khai thực hiện tại Viện Hàn lâm. Đến nay, toàn Viện đã sử dụng trên hệ thống phiên bản mới, tính đến ngày 19/6/2019 Viện Hàn lâm đã phát hành 3735 văn bản điện tử (trong đó có 1755 văn bản điện tử có chữ ký số được gửi đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, 139 văn bản điện tử có chữ ký số được chuyển trên Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia tới các Bộ, Ban, ngành; Hình thức họp triển khai trực tuyến đã được tổ chức thường xuyên với hệ thống đường truyền tốc độ cao với sự phối hợp sử dụng nhuần nhuyễn đã khẳng định sự thành công về mặt kỹ thuật của hình thức họp mới, góp phần tích cực vào công tác quản lý điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển dự họp của các đại biểu…

7. Công tác Đảng tại Viện Hàn lâm đã được triển khai đồng bộ, góp phần rất lớn trong việc tạo môi trường ổn định, đoàn kết trong các cơ quan đơn vị và cả hệ thống chính trị của Viện Hàn lâm; Công tác lấy phiếu tín nhiệm thành viên Ban Thường vụ; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng, tuyên giáo cũng được thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và mục tiêu đề ra.

8). Công tác Công đoàn luôn phát huy tốt nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho mọi thành viên dưới nhiều hình thức hoạt động như tặng quà cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động về nguồn, tìm hiểu thực tế cho cán bộ nữ của Ban Vì sự tiến bộ Viện Hàn lâm, tổ chức các lớp tập luyện, bồi dưỡng, văn hóa, thể thao, văn nghệ… hướng tới các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Việt Nam đã được diễn ra sôi nổi ở các công đoàn cơ sở trực thuộc Viện Hàn lâm, tạo dựng được không khí hoạt động phong trào mang nhiều màu sắc tươi mới…

9). Công tác Thanh niên của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm cũng diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc. Với việc tuyên dương các gương mặt đoàn viên, thanh niên có thành tích khoa học tiêu biểu. Đoàn Thanh niên đã tạo dựng được không khí thi đua sôi nổi cho các đoàn viên thanh niên có động lực noi theo. Ngoài các hoạt động phong trào, các hoạt động sinh hoạt khoa học cũng đã được tích cực chủ động thực hiện trong các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Viện Hàn lâm; Các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng diễn ra rộng khắp là những thành tích rất đáng ghi nhận của Đoàn Viện Hàn lâm trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trao đổi về những vấn đề cần phải đẩy mạnh hơn trong công tác 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu đều cho rằng, việc ứng dụng CNTT, đẩy mạnh việc số hóa, xây dựng CSDL khoa học, cải cách thủ tục hành chính, sử dụng văn bản điện tử, chữ kí số… cần được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ hơn trong toàn Viện Hàn lâm. Vượt ra khỏi thách thức do vướng những rào cản về năng lực và khả năng ứng dụng CNTT, thì ý thức về ứng dụng và triển khai những tiện ích từ cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học là việc cần làm ngay. Việc phân vai, phân nhiệm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy trình số hóa cần được thực hiện đồng bộ trong toàn bộ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tổng kết Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò không thể thiếu của CNTT trong các hoạt động chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, thừa nhận tiện ích từ việc thực hiện họp Hội nghị trực tuyến thông qua các điểm cầu. Qua đó, giáo sư, Chủ tịch Viện Hàn lâm tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần hướng tới trong 6 tháng cuối năm 2019 vào các mặt công tác cụ thể như sau:

1). Tiếp tục nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành. Chú trọng đảm bảo tính ổn định, nâng cao tinh thần hành động để tạo tiền đề cho quyết tâm bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

2). Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu chú trọng hơn vào các kết quả nghiên cứu trọng điểm của Viện Hàn lâm, nhằm cung cấp kịp thời luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước. Góp phần trong việc hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

3). Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác số hóa, xây dựng CSDL khoa học của Viện Hàn lâm tiến tới thực hiện xây dựng CSDL chuyên gia.

4). Hoàn thiện kế hoạch khoa học năm 2020 trên tinh thần hiệu quả, hợp lý về chuyên môn sâu cũng như tiến độ, tổ chức thực hiện.

5). Làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của Dự án VIE 9449 giai đoạn tiếp theo để đảm bảo tính hiệu quả của Dự án.

6). Chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức.

7). Thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo đúng vị trí việc làm.

8). Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, dự toán tài chính nhất là đối với các đề tài, dự án. Tuyệt đối tránh thanh lý đề tài chậm muộn, nếu có, cần có văn bản giải trình.

9). Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

10). Tập trung mở rộng và triển khai các hoạt động trao đổi khoa học với các đối tác trong và ngoài Viện Hàn lâm…

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: