Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_HTQT (1)

Đổi mới, hoàn thiện mô hình an sinh xã hội theo hướng bền vững (29/06/2019)

Quá trình tăng trưởng và phát triển đã giúp người dân được tham gia, hưởng lợi từ các chính sách an sinh xã hội (ASXH). Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng gây ra những tác động tiêu cực đến các vấn đề xã hội. Vì vậy, cần bảo đảm ASXH dựa trên thành tựu tăng trưởng theo mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.
Các tin đã đưa ngày: