Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (11/09/2013)

Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá xếp loại xuất sắc.

Nhiệm vụ Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc (21/05/2013)

Ngày 18 tháng 5 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Nhiệm vụ hợp tác về khoa học công nghệ theo Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại xuất sắc.

Đề tài: “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (18/03/2013)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Thu Phương và ThS. Chử Thị Bích Thu đồng chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2012 “Sự trỗi dậy của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020 và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.

Đề tài: “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (12/03/2013)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” do TS. Tô Thị Ánh Dương làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2012 “Một số vấn đề cơ bản của tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.

Đề tài: “Một số vấn đề nổi bật về chính trị - kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc (20/02/2013)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật về chính trị - kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2011-2020” do Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là cơ quan chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: