Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

15/07/2017

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch công tác của năm 2017.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm<br>trình bày Báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch – PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; ủy viên Hội đồng khoa học; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn Thanh niên; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Đoàn Chủ tịch của Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ, bước sang năm 2017 với những chuyển động phức tạp của đời sống chính trị quốc tế cùng ảnh hưởng ngày càng sâu, rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động đến nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội nước ta; những khó khăn, thách thức mới xuất hiện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với chính sách và giải đáp kịp thời của khoa học xã hội.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm đã luôn bám sát thực tiễn nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu tốt nhằm đề xuất những kiến nghị tư vấn chính sách có chất lượng phục vụ sự phát triển của đất nước. Với phương châm hành động “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm đã nỗ lực phấn đấu để triển khai có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch công tác năm 2017 trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, đạt nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác chỉ đạo, điều hành; nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách; quản lý khoa học; tổ chức – cán bộ; công tác kế hoạch – tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động hợp tác quốc tế; công tác hành chính, quản trị; đào tạo sau đại học; công tác thông tin - tư liệu - thư viện, xuất bản và tạp chí.

    Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đề cập đến việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2017, Giáo sư Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao uy tín, trách nhiệm cá nhân trong các hoạt động công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách; chú trọng nghiên cứu cơ bản, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách và đào tạo; xây dựng hệ luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Thứ hai, tiếp tục kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, gắn với các vấn đề thời sự của đất nước cũng như những động thái, xu thế biến đổi của tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu KHXH có uy tín trong khu vực.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín về hoạt động đào tạo của Học viện KHXH trên tất cả các mã ngành được giao, phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ sáu, chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; nghiên cứu, triển khai phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả ngay sau khi Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm chính thức có hiệu lực; tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giản biên chế; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Thứ bảy, đổi mới tư duy quản trị, phân bổ đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, từng bước áp dụng cơ chế khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học nhằm phát huy tính dân chủ, tự chủ và sáng tạo của các nhà khoa học, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội.

Thứ tám, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kĩ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại và đồng bộ.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương; chú trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược khoa học xã hội, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Hàn lâm rộng rãi cả trong và ngoài nước.

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh và PGS.TS. Trần Thị An phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao tặng Cờ Thi đua cho Viện Nhà nước và Pháp luật,<br>Viện Khảo cổ học và Văn phòng Viện Hàn lâm

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết của các nhà khoa học về nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện Hàn lâm. Đó là: xây dựng chương trình đào tạo kết hợp định hướng nghiên cứu và ứng dụng; đẩy mạnh đầu tư hệ thống thư viện hiện đại và xây dựng tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển quan hệ quốc tế trong các hoạt động nghiên cứu khoa học; phát huy tối đa năng lực trong cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành/ đa ngành/ xuyên ngành; đề xuất chính sách toàn diện trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tính kết nối các nhà khoa học và các Viện chuyên ngành, hợp tác với các địa phương,  hướng tới giải quyết hiệu quả những thách thức và vấn đề thực tế đang đặt ra hiện nay…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao tặng Cờ Thi đua cho 03 tập thể: Viện Nhà nước và Pháp luật; Viện Khảo cổ học và Văn phòng Viện Hàn lâm đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của Viện Hàn lâm (theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ).

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả, toàn thể cán bộ, công chức và viên chức Viện Hàn lâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và cả năm 2017, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện Viện Hàn lâm.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: