Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo “Gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH hiện nay và những khuyến nghị chính sách”

19/04/2019

Chiều ngày 18/4/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo “Gia đình Việt Nam trong bối cảnh CHH, HĐH hiện nay và những khuyến nghị chính sách”. Hội thảo do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đồng chủ trì.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn cho biết: Hội thảo là một trong các hoạt động thuộc Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế”. Theo đó, nội dung Hội thảo sẽ xoay quanh việc báo cáo và thảo luận sâu về các kết quả nghiên cứu của các đề tài nhánh đã được triển khai nhằm tổng kết lý luận làm rõ những giá trị cơ bản của gia đình và yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay, từ đó góp phần chỉ ra một số xu hướng biến đổi giá trị cơ bản của gia đình trong thời gian tới và đưa ra các khuyến nghị chính sách cần thiết đối với sự phát triển của Gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH…

Hội thảo đã được lắng nghe các tham luận liên quan đến: (1). Khía cạnh kinh tế và tôn giáo của Gia đình Việt Nam (bàn về chức năng kinh tế của Gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH; Gia đình trung lưu ở Viêt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa; Hoạt động tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam). Mục tiêu của các tham luận nhằm: (i) đánh giá xu hướng biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình Việt Nam từ sau Đổi mới (1986) đến nay trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; Dự báo xu hướng biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới tới năm 2030 và đề xuất định hướng chính sách tăng cường vai trò đóng góp của các chức năng kinh tế của gia đình đối với mục tiêu nâng cao phúc lợi gia đình. (ii). Xác định quy mô, các đặc điểm của gia đình trung lưu và vai trò của gia đình trung lưu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa hiện nay ở nước ta. Qua đó cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách về phát triển xã hội…. (iii). Đánh giá tực trạng hoạt động của tôn giáo, tín ngưỡng trong gia đình Việt Nam hiện nay và những tác động của các hoạt động đó đến gia đình Việt Nam; Đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp nhằm phát huy tối đa ảnh hưởng tích cực, hạn chế các hoạt động tiêu cực của hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đối với đời sống văn hóa gia đình Việt. (2). Chức năng xã hội hóa, tiếp cận dịch vụ xã hội và giá trị gia đình Việt Nam (bàn về các giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam; Vai trò của gia đình trong giáo dục con cái; các dịch vụ y tế của gia đình…). Qua đó tham luận hướng tới một số khuyến nghị chính sách nhằm tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế gia đình, cải thiện hệ thống an sinh xã hội, thay đổi nhận thức về cách thức giáo dục con cái trong gia đình, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bình đẳng giới, xây dựng nội hàm mới cho mục tiêu xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, xác định tầm quan trọng của giáo dục đạo đức và lối sống gia đình, tầm quan trọng của sự phối hợp giữa nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị và dựng phẩm chất đạo đức, lối sống cho trẻ em… (3). Đặc điểm nhân khẩu và các mối quan hệ trong gia đình, quan hệ giữa gia đình với cộng đồng và nhà nước (đây là báo cáo dựa trên kết quả của 4 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu Gia đình Việt Nam, với số lượng mẫu định lượng ở mỗi đề tài khoảng 2000 cuộc phỏng vấn được thực hiện ở nhiều tỉnh/thành phố ở 6 vùng kinh tế của Việt Nam). Báo cáo trình bày một số đặc điểm nổi bật nhất thuộc nhóm vấn đề về đặc điểm nhân khẩu, các mối quan hệ gia đình cũng như mối quan hệ giữa gia đình, nhà nước và cộng đồng gắn trực tiếp với các khuyến nghị chính sách về xây dựng gia đình Việt Nam vững mạnh…

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh phát biểu tổng kết Hội thảo Toàn cảnh Hội thảo

Với những trao đổi chuyên sâu, Hội thảo đã luận bàn nhiều vấn đề xoay quanh giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Vui mừng trước kết quả đạt được, GS.TS. Nguyễn Hữu Minh khẳng định: Các ý kiến luận bàn sẽ được BTC Hội thảo tổng kết, đánh giá, trở thành cơ sở lý luận quan trọng, phục vụ đắc lực cho sự thành công của chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Hàn lâm thực hiện trong giai đoạn 2016-2019.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: