Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Thông tư 06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Thông tư 02/VBHN-BNV 02/05/2022

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Quyết định 51/QĐ-BCĐCCHC 27/04/2022

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Công văn 2617/BTC-QLCS 21/03/2022

V/v Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định 411/QĐ-TTg 31/03/2022

Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định 288/QĐ-TTg 28/02/2022

Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thông báo 62/TB-VPCP 01/03/2022

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tư 24/2021 /TT-BTTTT 27/12/2021

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông báo 331 /TB-VPCP 10/12/2021

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30 tháng 11 năm 2021