Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Nghị định 108/2022/NĐ-CP 28/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công văn 4946/BTTTT-CĐSQG 04/10/2022

V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Báo cáo 188/BC-TCTK 29/08/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Quyết định 964/QĐ-TTg 10/08/2022

Phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Nghị định 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL 04/08/2022

Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Thông tư 44/2022/TT-BTC 21/07/2022

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Báo cáo 105/BC-BTTTT 29/07/2022

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện