Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Nghị định 82/2024/NĐ-CP 10/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019-NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nghị định 73/2024/NĐ-CP 30/06/2024

Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 68/2024/NĐ-CP 25/06/2024

Quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

Nghị định 29/2024/NĐ-CP 06/03/2024

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Thông tư 22/2023/TT-BTTTT 31/12/2023

Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Nghị định 49/2024/NĐ-CP 10/05/2024

Quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Thông tư 1/2024/TT-BNV 24/02/2024

Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Nghị định 26/2024/NĐ-CP 01/03/2024

Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Thông tư 17/2024/TT-BTC 14/03/2024

Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Nghị định 47/2024/NĐ-CP 09/05/2024

Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia