Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 11 kết quả tìm được

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2014

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT 13/12/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT 15/11/2013

Quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu

Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT 25/06/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 21/05/2013

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BTC-BYT 20/02/2013

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

Thông tư liên tịch 142/2010/TTLT- BTC-BTTTT 22/09/2010

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông số 142/2010/TTLT- BTC-BTTTT ngày 22/9/2010 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC 26/04/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 26/05/2008

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước