Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 35 kết quả tìm được

Công văn 4946/BTTTT-CĐSQG 04/10/2022

V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Công văn 2617/BTC-QLCS 21/03/2022

V/v Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Công văn 1493/BHXH-CSYT 31/05/2021

Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT

Công văn Số 1159/KHXH-KHTC 15/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019-2021

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC 14/12/2017

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019

Công văn 1258/BTNMT-KH 08/04/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành

Công văn 194/BKHCN-KHTH 19/01/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Công văn 1774/KHXH-TCCB 20/08/2015

Về việc báo cáo số lượng công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015

Công văn 5991/VPCP-TCCV 30/07/2015

Bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn 1029/BTNMT-KH 30/03/2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của các bộ, ngành