Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 11 kết quả tìm được

Chỉ thị 20/CT - TTg 08/06/2023

Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

Chỉ thị 20/CT-TTg 23/07/2021

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Chỉ thị Số 13/CT-TTg 24/05/2018

Chỉ thị về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ thị 21/CT-TTg 02/06/2016

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chỉ thị 11/CT-TTg 29/05/2015

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chỉ thị 14/CT-TTg 28/06/2013

Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ

Chỉ thị 13/CT-TTg 25/06/2013

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Chỉ thị 19/CT-TTg 18/06/2012

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/06/2012 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015

Chỉ thị 922/CT-TTg 15/06/2011

Chỉ thị số 922/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012