Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 110 kết quả tìm được

Quyết định 1198/QĐ-TTg 13/10/2023

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

Quyết định 1080/QĐ-BTTTT 21/06/2023

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Quyết định 964/QĐ-TTg 10/08/2022

Phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Quyết định 51/QĐ-BCĐCCHC 27/04/2022

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Quyết định 411/QĐ-TTg 31/03/2022

Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định 288/QĐ-TTg 28/02/2022

Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định 1658/QĐ-TTg 01/10/2021

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Quyết định 1405 /QĐ-BTTTT 11/09/2021

Ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1)

Quyết định 1497/QĐ-TTg 10/09/2021

Về việc Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Quyết định 942/QĐ-TTg 15/06/2021

Phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030