Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 56 kết quả tìm được

Nghị định 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị định 24/2023/NĐ-CP 14/05/2023

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 29/2023/NĐ-CP 03/05/2023

Quy định về tinh giản biên chế

Nghị định 108/2022/NĐ-CP 28/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nghị định 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Nghị định 39/2022/NĐ-CP 18/06/2022

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Nghị định 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 19/2021/NĐ-CP 13/03/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ

Nghị định 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị