Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 59 kết quả tìm được

Nghị định 47/2024/NĐ-CP 09/05/2024

Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Nghị định 72/2023/NĐ-CP 26/09/2023

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Nghị định 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị định 48/2023/NĐ-CP 17/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 24/2023/NĐ-CP 14/05/2023

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 29/2023/NĐ-CP 03/05/2023

Quy định về tinh giản biên chế

Nghị định 108/2022/NĐ-CP 28/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nghị định 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Nghị định 39/2022/NĐ-CP 18/06/2022

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ