Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 49 kết quả tìm được

Nghị định 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 19/2021/NĐ-CP 13/03/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ

Nghị định 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Nghị định 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 94/2015/NĐ-CP 16/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Nghị định 72/2015/NĐ-CP 07/09/2015

Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại