Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 54 kết quả tìm được

Thông tư 29/2022/TT-BTC 03/06/2023

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư 44/2022/TT-BTC 21/07/2022

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Công văn 2617/BTC-QLCS 21/03/2022

V/v Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tư 65/2021/TT-BTC 29/07/2021

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông tư 31/2019/TT-BTC 05/06/2019

Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thông tư số 54/2018/TT-BTC 08/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021

Thông tư 102/2015/TT-BTC 30/06/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Thông tư 04/2014/TT-BTC 02/01/2014

Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Thông tư 199/2013/TT-BTC 20/12/2013

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Thông tư 201/2013/TT-BTC 20/12/2013

Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế