Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 74 kết quả tìm được

Nghị định 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị quyết 107/NQ-CP 18/07/2023

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tỏ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục

Nghị định 24/2023/NĐ-CP 14/05/2023

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 29/2023/NĐ-CP 03/05/2023

Quy định về tinh giản biên chế

Nghị định 108/2022/NĐ-CP 28/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 964/QĐ-TTg 10/08/2022

Phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Nghị định 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 39/2022/NĐ-CP 18/06/2022

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Quyết định 1658/QĐ-TTg 01/10/2021

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Quyết định 1497/QĐ-TTg 10/09/2021

Về việc Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"