Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 14 kết quả tìm được

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN 11/10/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Thông tư 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC 14/12/2017

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN 26/06/2017

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016

Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Công văn 194/BKHCN-KHTH 19/01/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Công văn 200/BKHCN-KHTH 23/01/2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2016

Công văn 168/BKHCN-KHTH 17/01/2014

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015

Công văn 109/BKHCN-KHTC 18/01/2012

Hướng dẫn bổ sung Kế hoạch Khoa học và công nghệ 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Khoa học và công nghệ năm 2013