Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 54 kết quả tìm được

Quyết định Số 202/QĐ-KHXH 28/02/2018

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Quyết định 2411/QĐ-KHXH 29/12/2015

Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-KHXH ngày 29/12/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công văn 1774/KHXH-TCCB 20/08/2015

Về việc báo cáo số lượng công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015

Quyết định 2302/QĐ-KHXH 30/12/2014

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 616/QĐ-KHXH 21/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế

Quyết định 518/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khoa học

Quyết định 519/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ

Quyết định 517/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 516/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

Quyết định 515/QĐ-KHXH 07/04/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính