Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 27 kết quả tìm được

Công điện 280/CĐ-TTg 19/04/2023

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương

Quyết định 288/QĐ-TTg 28/02/2022

Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định 942/QĐ-TTg 15/06/2021

Phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định 1722/QĐ-TTg 03/11/2020

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng

Quyết định 1178/QĐ-TTg 04/08/2020

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg 22/07/2020

Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg 21/02/2020

Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định 58/2012/QĐ-TTg 24/12/2012

Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quyết định 1557/QĐ-TTg 18/10/2012

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"