Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 9 kết quả tìm được

Thông tư 07/2022/TT-BNV 31/08/2022

Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư 02/VBHN-BNV 02/05/2022

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông tư 03/2021/TT-BNV 29/06/2021

Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV 21/01/2021

Về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư 07/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù

Thông tư 08/2013/TT-BVN 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông tư 1/2011/TT-BNV 19/01/2011

Thông tư số 1/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC 26/04/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Thông tư 07/2008/TT-BNV 04/09/2008

Thông tư số 07/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức