Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 3 kết quả tìm được

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Quyết định 1955/QĐ/BGDĐT 17/05/2010

Quyết định số 1955/QĐ/BGDĐT ngày 17/05/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Quyết định 1954/QĐ/BGDĐT 17/05/2010

Quyết định số 1954/QĐ/BGDĐT ngày 17/05/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư