Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Quyết định 458/QĐ-TTg 03/04/2020

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025”

Thông tư số 54/2018/TT-BTC 08/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC 14/12/2017

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019

Công văn Số 1159/KHXH-KHTC 15/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019-2021

Chỉ thị Số 13/CT-TTg 24/05/2018

Chỉ thị về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quyết định Số 202/QĐ-KHXH 28/02/2018

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Luật 11/2017/QH14 20/06/2017

Luật trợ giúp pháp lý

Luật 10/2017/QH14 20/06/2017

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC