Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Nghị định 72/2023/NĐ-CP 26/09/2023

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Nghị định 48/2023/NĐ-CP 17/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 12/2022/TT-BNV 30/12/2022

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong CO’ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đon vị sự nghiệp công lập

Quyết định 1198/QĐ-TTg 13/10/2023

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

Nghị định 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL 22/12/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT 26/08/2022

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Thông tư 07/2022/TT-BNV 31/08/2022

Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 29/2022/TT-BTC 03/06/2023

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ