Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Nghị định 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV 21/01/2021

Về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư 03/2021/TT-BNV 29/06/2021

Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nghị định 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 31/2019/TT-BTC 05/06/2019

Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Quyết định 777/QĐ-BTTTT 11/06/2021

Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nghị định 19/2021/NĐ-CP 13/03/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ

Công văn 1493/BHXH-CSYT 31/05/2021

Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT

Thông tư 24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020

Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước