Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 16/12/2019

Hợp nhất Luật Viên chức

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT 28/10/2020

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN 26/06/2017

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 45/2020/TT-BTTTT 31/12/2020

Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

Thông tư 02/2019/TT-BTTTT 08/03/2019

Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 72/2015/NĐ-CP 07/09/2015

Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Quyết định 1722/QĐ-TTg 03/11/2020

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng

Quyết định 1178/QĐ-TTg 04/08/2020

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

Thông tư 03/2016/TT-BNG 30/06/2016

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Nghị định 94/2015/NĐ-CP 16/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam