Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT 14/12/2018

Về qui hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Quyết định Số 2063/QĐ-KHXH 06/11/2018

Ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Luật 26/2018/QH14 14/06/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Luật 27/2018/Qh14 14/06/2018

Luật Đo đạc và bản đồ

Nghị quyết 64/2018/QH14 15/06/2018

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết 63/2018/QH14 15/06/2018

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết 62/2018/QH14 15/06/2018

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"

Nghị quyết 61/2018/QH14 15/06/2018

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"