Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
VĂN BẢN CĂN CỨ
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
VĂN BẢN DẪN CHIẾU
VĂN BẢN THAY THẾ HỦY BỎ/ DÌNH CHỈ
VĂN BẢN HIỆN THỜI
Quyết định 411/QĐ-TTg 31/03/2022  
VĂN BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
VĂN BẢN ĐÍNH CHÍNH